Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt

Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.46, O.D.1 [ mm ] : 17.20, H.2 [ mm ] : 1
Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.46, O.D.1 [ mm ] : 17.20, H.2 [ mm ] : 1
Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.46, O.D.1 [ mm ] : 17.20, H.2 [ mm ] : 1
Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.34, O.D.1 [ mm ] : 19.30, H.1 [ mm ] : 1.20
Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.34, O.D.1 [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 0.80
Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.80, O.D.1 [ mm ] : 19.36, H.1 [ mm ] : 1.00
Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.40, O.D.1 [ mm ] : 19.22, H.1 [ mm ] : 0.85
Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.30, O.D.1 [ mm ] : 24.15, H.1 [ mm ] : 1.75
Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.30, O.D.1 [ mm ] : 24.15, H.1 [ mm ] : 1.75
Luokka: Starttimoottorin roottoreiden aluslevyt Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.30, O.D.1 [ mm ] : 24.15, H.1 [ mm ] : 1.75