Löytämä CARGO 138350
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 28.30, O.D.1 [ mm ] : 123.40, H.1 [ mm ] : 23.00, O.1 [ mm ] : 101.00
Löytämä AS-PL UD41345SBR
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 76.50, O.D.1 [ mm ] : 81.00, H.1 [ mm ] : 27.00
Löytämä AS-PL UD50711SRS
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 96.00, H.1 [ mm ] : 43.60
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 11.00, O.D.1 [ mm ] : 82.00, H.1 [ mm ] : 36.10 , O.1 [ mm ] : 68.50
Löytämä AS-PL UD41017SBR
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Magneton
I.D.1 [ mm ] : 21.50, O.D.1 [ mm ] : 65.00, H.1 [ mm ] : 84.90
Löytämä AS-PL UD44199SBR
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Magneton
I.D.1 [ mm ] : 57.60, H.1 [ mm ] : 87.40, O.1 [ mm ] : 63.80, O.2 [ mm ] : 37.80, O.3 [ mm ] : 52.30
Löytämä CARGO 136268
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Magneton
O.D.1 [ mm ] : 78.00, O.D.1 [ mm ] : 78.00, H.1 [ mm ] : 77.00, H.1 [ mm ] : 77.00
Löytämä KRAUF SBK4061
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.1 [ mm ] : 69.00, H.1 [ mm ] : 53.30
Löytämä AS-PL UD41518SBR
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 24.00, I.D.1 [ mm ] : 24.10, O.D.1 [ mm ] : 65.00, O.D.1 [ mm ] : 65.00, H.1 [ mm ] : 87.00, H.1 [ mm ] : 87.00
Löytämä CARGO 231276
Luokka: Starttimoottorin keskipäät Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 22.50, O.D.1 [ mm ] : 109.60, H.1 [ mm ] : 25.00