Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit

Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.80, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.90, b.1 [ mm ] : 11.00, k.1 [ mm ] : 2.80, m.1 : PH2
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.80 , d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.90, b.1 [ mm ] : 11.00, k.1 [ mm ] : 2.80, m.1 : PH2
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.80, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.90, b.1 [ mm ] : 11.00, k.1 [ mm ] : 2.80, m.1 : PH2
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 44.90, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 29.50
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.50, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.00, b.1 [ mm ] : 11.70, k.1 [ mm ] : 2.70, m.1 : PH1
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.80, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.00, b.1 [ mm ] : 11.00, k.1 [ mm ] : 2.70, m.1 : PH1
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.80, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.00, b.1 [ mm ] : 11.00, k.1 [ mm ] : 2.70, m.1 : PH1
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 7.60, b.1 [ mm ] : 8.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : PH2
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 7.60, b.1 [ mm ] : 8.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : PH2
Luokka: Starttimoottorin hiiliharjojen pidikkeen ruuvit Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 7.60, b.1 [ mm ] : 8.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : PH2